«Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 1/9/2020 έως 31/10/2020»

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων, για την παροχή  υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας  των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της  Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης από 01/09/2020 έως 31/10/2020  προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 23.644,98 € πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 29.319,78 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ