«Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 16/3/2021 έως 30/4/2021 »

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 16/3/2021 έως 30/4/2021 » 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  «17.689,65» € πλέον του ΦΠΑ, (24%) ή «21.935,18» € συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ