Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της ΠΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ένα (1) έτος

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού θα προβεί με Συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής στην ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της ΠΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ένα (1) έτος», σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 48.750,00€ πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι 60.450,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση