ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019 (Αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2018) ΑΚΥΡΏΘΗΚΕ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η αρ. 1/2019 (αναριθμηθείσα από ΣΟΧ 3/2018) ανακοίνωση Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, ακυρώνεται μετά το αρ. πρωτ. 2577//1/2019/14-2-2019έγγραφο του ΑΣΕΠ.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση μετά την έγκριση του ΑΣΕΠ. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019
(Αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2018)
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση
Απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για ανάγκες καθαριότητας
των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
(άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 25
παρ. 9, του Ν. 4440/2016).

ΠΡΟΣΟΧΗ!! 

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων θα ορισθεί με νέα ανακοίνωση της Διοικήτριας του Οργανισμού.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδω: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019,

                                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ