Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ΤΟΝΕΡ για το έτος 2022 για την Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου.

Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια αναλώσιμου υλικού (τόνερ) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της έως τις 31-12-2022.

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά που αφορά στην προμήθεια αναλώσιμου υλικού (τόνερ) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της έως τις 31-12-2022, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα υπηρεσιών και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο συνημμένο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

 

Δείτε εδώ την πρόσκληση.