Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τη συγκρότηση μητρώου παρόχων πιστοποίησης προσώπων για συμμετοχή στο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων 150.000 εργαζομένων «Πάω Μπροστά».

Σήμερα, Δευτέρα, 23.01.2023, αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το Προσωρινό Μητρώο Παρόχων Πιστοποίησης Προσώπων στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα Αναβάθμισης Δεξιοτήτων και Επανακατάρτισης Εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες», της Δράσης 16913: «Νέα Στρατηγική για τη Δια Βίου Μάθηση & το Εθνικό Σύστημα Αναβάθμισης Δεξιοτήτων, Sub2: Οριζόντια Προγράμματα Αναβάθμισης Δεξιοτήτων για Στοχευμένες Πληθυσμιακές Ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)».

Οι αιτήσεις συμμετοχής αξιολογήθηκαν από επιτροπή ώστε οι πάροχοι να πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η δημόσια πρόσκληση για τη διασφάλιση της ποιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι που έχουν απορριφθεί, έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τους λόγους απόρριψής τους χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους, μέσω της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης: https://www.voucher.gov.gr.

Αιτιολογημένες ενστάσεις, με τα τυχόν δικαιολογητικά συνημμένα, μπορούν να υποβληθούν από την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 έως και την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 23:59, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.voucher.gov.gr.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης που υλοποιείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), προσφέρεται επιδοτούμενη κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών σε 150.000 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, η οποία οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Στόχος της δράσης είναι οι εργαζόμενοι να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων τάσεων στους χώρους εργασίας, να αναβαθμίσουν τις προοπτικές
τους και κατά συνέπεια να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση