generic

Ανεργία & Παροχές Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

 • Γενικά
   • Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι οι ασφαλισμένοι/-ες που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι/-ες βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016 είχαν υποχρέωση υπαγωγής στον τ. ΟΑΕΕ και στο τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και καταβάλλουν την εισφορά που προβλέπεται στο Nόμο 3986/11 (άρθ. 44 παρ. 2), όπως ισχύει, για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Κλάδος ασφαλισμένων τ. ΟΑΕΕ και τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, που έχει συσταθεί στη ΔΥΠΑ. 

     

 • Προϋποθέσεις
   • Για τη χορήγηση του εν λόγω βοηθήματος απαιτείται σωρευτικά η συνδρομή των κάτωθι προϋποθέσεων:

    1) πραγματοποίηση σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριών (3) ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος και καταβολή της ειδικής εισφοράς.

    Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση των ασφαλισμένων που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 01.01.2012 και ήταν ασφαλισμένοι/-ες κατά την 01.01.2011, απαιτείται η καταβολή εισφοράς στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας ως εξής:

    • για ένα (1) τουλάχιστον έτος, εφόσον διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 01.01.2012
    • για δύο (2) τουλάχιστον έτη, εφόσον διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 01.01.2013 και
    • για τρία (3) τουλάχιστον έτη, για όσους διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από την 01.01.2014 και εφεξής

    Στην περίπτωση των ασφαλισμένων που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα πριν την 01.01.2011 και επαναδραστηριοποιούνται μετά την ημερομηνία αυτή, ισχύουν οι ως άνω ελάχιστες προϋποθέσεις με τη διαφορά ότι ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την ημερομηνία επανέναρξης δραστηριότητας.

    2) Το συνολικό ατομικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00 €) και το συνολικό οικογενειακό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των σαράντα χιλιάδων Ευρώ (40.000,00 €).

    • ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του ημερολογιακού έτους 2024 θα ληφθούν υπόψη τα εκκαθαριστικά σημειώματα με την αντίστοιχη ένδειξη “φορολογικό έτος 2022” και “φορολογικό έτος 2023”
    • σημειώνεται επίσης ότι αναφορικά με τις αιτήσεις που θα υποβάλλονται  στην αρχή εκάστου έτους και μέχρι να είναι δυνατή η υποβολή της δήλωσης φορολογίας για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι την 31/12 του προηγούμενου έτους, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα παραμένουν σε εκκρεμότητα ενώ, όταν διατεθεί προς αυτό η ηλεκτρονική πλατφόρμα, πρέπει να προβούν το συντομότερο δυνατό στην υποβολή της δήλωσής τους προκειμένου να  προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στην έκδοση αποφάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, η υπηρεσία θα προβαίνει σε έκδοση απορριπτικής απόφασης λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
    • διευκρινίζεται επίσης ότι για τον υπολογισμό του συνολικού ατομικού καθαρού εισοδήματος ανά έτος λαμβάνονται υπ’ όψιν τα εξής ποσά: το συνολικό δηλωθέν εισόδημα από κάθε πηγή, η προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1 – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Φ.Ε.), τα απαλλασσόμενα ποσά και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά (ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1 – ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ). Αντίστοιχα, για τον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού καθαρού εισοδήματος ανά έτος λαμβάνονται υπόψη τα ως άνω αναφερόμενα ποσά του υπόχρεου προσώπου, του/της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων

    3) αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος

    4) μετά τη διακοπή του επαγγέλματος ο/η δικαιούχος

    • να μην παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να μην αυτοαπασχολείται, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή
    • να μην έχει υπαχθεί στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
    • να μην λαμβάνει σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή να μην έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση στους ανωτέρω φορείς, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου

    5) ο/η δικαιούχος απαιτείται να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρηση ή το μερίδιο ή τις μετοχές του/της στην επιχείρηση, στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α’ και β’ βαθμού συγγένειας.

    6) ο/η δικαιούχος απαιτείται να μην έχει διακόψει την επαγγελματική δραστηριότητα προκειμένου να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία ή προκειμένου να μετάσχει σε πανεπιστημιακές, μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές.

    7) μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα.

    8) σε περίπτωση διακοπής δύο ελευθέρων επαγγελμάτων, ο/η ασφαλισμένος/-η δικαιούται βοηθήματος από τον ένα μόνο φορέα, τον οποίο επιλέγει βάσει υπεύθυνης δήλωσης.

 • Διαδικασία υποβολής αίτησης – Παραλαβή απόφασης
   • Η υποβολή της αίτησης γίνεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Ειδικής βεβαίωσης των αρμόδιων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και αποκλειστικά με δύο τρόπους

    Η παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είτε από την αρμόδια υπηρεσία.

     

 • Δικαιολογητικά
   • α) Ειδική βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, με την οποία πιστοποιείται:

    • η ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης
    • ο χρόνος ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ (τ. τομέα του ΟΑΕΕ ή του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ), βάσει του οποίου υποβάλλεται η αίτηση για τη λήψη του βοηθήματος
    • ο χρόνος καταβολής στον ανωτέρω τομέα της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων - Κλάδος ασφαλισμένων τ. ΟΑΕΕ και τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ

    β) Βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ

    γ) Εκκαθαριστικά σημειώματα των δύο (2) τελευταίων φορολογικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος, όπου έχει δηλωθεί το παγκόσμιο εισόδημα (ημεδαπής προέλευσης και τυχόν αλλοδαπής προέλευσης) του/της δικαιούχου, η διεύθυνση κύριας κατοικίας, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και το εισόδημα του/της συζύγου (αν υφίσταται). Σε περίπτωση που αποκτήθηκε ή μη εισόδημα στην αλλοδαπή κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων της αίτησης ετών, πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για το ύψος του εν λόγω εισοδήματος, νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη.

    Το σχετικό δικαιολογητικό θα προσκομίζεται έως την ολοκλήρωση της διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ.

    δ) για την πιστοποίηση της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα απαιτείται:

    • για τους πολίτες κρατών μελών της ΕΕ, “Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης” (άρθ. 16 Π.Δ. 106/07), που χορηγείται από τη Δ/νση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από 5ετή συνεχή νόμιμη διαμονή
    • για τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, “Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος" (άρθ. 90 Ν. 4251/14) ή άδεια διαμονής γονέα ανηλίκου ημεδαπού (άρθ. 87 Ν. 4251/14) ή άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (άρθ. 138 Ν. 4251/14) ή άδεια διαμονής συζύγου πολίτη της ΕΕ (άρθ. 13 Π.Δ. 106/07).
    • ειδικά για τους πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο, Άδεια διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας και ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage) που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθ. 28 της Σύμβασης της Γενεύης
    • για τους ομογενείς από τρίτες χώρες, “Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς” ή δελτίο ή άλλος τίτλος διαμονής ομογενούς κάθε τύπου ή αυτοτελής άδεια διαμονής επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς

    ε) παραστατικό ταυτοπροσωπίας (Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω ΚΕΠ)

    • για τους Έλληνες πολίτες, Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας
    • για τους πολίτες κρατών μελών της ΕΕ, δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
    • για τους πολίτες τρίτων χωρών, διαβατήριο ή άλλο έγγραφο, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές

    στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του/της δικαιούχου, στην οποία δηλώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος και ότι έλαβε γνώση για τις υποχρεώσεις του/της κατά τη διάρκεια της επιδότησής του/της (δες εδώ το κείμενο της ΥΔ ). (Η Υ.Δ. είναι ενσωματωμένη στην ηλεκτρονική αίτηση. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω ΚΕΠ χορηγείται από το ΚΕΠ).

     
 • Εκκρεμότητες
   • Στην περίπτωση που κατά την εξέταση της αίτησης η Υπηρεσία δεν εντοπίζει τα απαιτούμενα στοιχεία που αναζητεί αυτεπαγγέλτως ή διαπιστώνει ότι χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά, επικοινωνεί με τους ασφαλισμένους πολίτες για να τα προσκομίσουν εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. Αν εκείνοι δεν ανταποκριθούν, η Υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση απορριπτικής απόφασης μετά την παρέλευση 3μηνου από της ενημερώσεως, εκτός εάν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών, για την οποία δεν ευθύνονται οι πολίτες.

 • Έκδοση απόφασης
   • Κατόπιν της επεξεργασίας της αίτησης εκδίδεται απόφαση από την Υπηρεσία είτε εγκριτική είτε απορριπτική, την οποία ο πολίτης παραλαμβάνει από την Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται, ενώ η απόφαση εμφανίζεται και στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

    Στην εγκριτική απόφαση καταγράφονται:

    • νέα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο πολίτης έχει την υποχρέωση να δηλώνει την παρουσία του στη ΔΥΠΑ
    • η διάρκεια της επιδότησης
    • το ύψος της επιδότησης
 • Αυτοπρόσωπη δήλωση παρουσίας
   • Δήλωση παρουσίας είναι η αυτοπρόσωπη υποβολή κατά τακτά χρονικά διαστήματα μιας υπεύθυνης δήλωσης (δες εδώ το κείμενο της ΥΔ) από τον πολίτη για την πλήρωση των προϋποθέσεων επιδότησης, όπως είχε δηλωθεί και κατά την κατάθεση της αίτησής του. Η δήλωση παρουσίας:

    • υποβάλλεται στον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου (μήνας παρουσίας):
     • μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως ο τρίτος μήνας υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
     • μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ο τρίτος μήνας υπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης της επιδότησης
     • από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης παύουν να ισχύουν οι μήνες παρουσίας, όπως είχαν υπολογιστεί κατά την αίτηση
     •  οι μήνες παρουσίας αποτυπώνονται στην αίτηση, στην εγκριτική απόφαση και στις e-services ΔΥΠΑ. Οι μήνες παρουσίας που αποτυπώνονται στις e-services ΔΥΠΑ ενσωματώνουν όλες τις αλλαγές που πιθανώς προκύπτουν με την έκδοση εγκριτικής απόφασης.
    • γίνεται από όλους τους ασφαλισμένους είτε έχει εγκριθεί η επιδότησή τους είτε παραμένει σε εκκρεμότητα
    • συνδέεται με την ομαλή καταβολή των επιδομάτων του πολίτη:
     •  αν δηλωθεί η παρουσία κατοχυρώνεται το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και στα δύο επόμενα μηνιαία επιδόματα
     • αν δεν δηλωθεί η παρουσία, γίνεται στέρηση του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και για την καταβολή των επόμενων δύο μηνιαίων επιδομάτων αναμένεται η επόμενη δήλωση παρουσίας
     • αν δεν δηλωθεί η παρουσία για δύο συνεχόμενους μήνες παρουσίας, η επιδότηση διακόπτεται
    • παύει να αποτελεί υποχρέωση, όταν εκδοθεί απορριπτική απόφαση επί της αιτήσεως
    • ως διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή. Οι ασφαλισμένοι προσέρχονται στις Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, δηλώνουν την πλήρωση των προϋποθέσεων επιδότησης και υπογράφουν και τη σχετική ΥΔ. Η πρώτη αυτοπρόσωπη δήλωση παρουσίας γίνεται στην Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο ασφαλισμένος, ενώ οι υπόλοιπες σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2.

    Ωστόσο, όσο διαρκούν τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα του κορωνοϊού η δήλωση παρουσίας γίνεται μέσω e-services ΔΥΠΑ με την επιβεβαίωση ανάγνωσης του κειμένου της ΥΔ. Σε περίπτωση παρέλευσης του μήνα παρουσίας, η ηλεκτρονική της δήλωση δεν είναι δυνατή.

 • Διάρκεια, ποσό και καταβολή επιδότησης
   • Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος εξαρτάται από τον συνολικό αριθμό των ετών ασφάλισης (συνεχόμενα ή διακεκομμένα) στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ – τ. ΟΑΕΕ ή τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ), στον οποίο υπαγόταν ο/η δικαιούχος κατά τον χρόνο διακοπής του επαγγέλματός του/της, ως εξής:

     

    ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

    (ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΤΗ)

    ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

    (ΣΕ ΜΗΝΕΣ)

    3 έως 4

    3

    5 έως 6

    4

    7 έως 8

    5

    9 έως 10

    6

    11 έως 12

    7

    13 έως 14

    8

    άνω των 14

    9

    To ύψος του βοηθήματος καθορίζεται σε 509,75 € μηνιαίως και αναπροσαρμόζεται με την εκάστοτε αναπροσαρμογή του βασικού μηνιαίου ποσού της τακτικής επιδότησης ανεργίας. Δεν προβλέπεται προσαύξηση ανάλογα με τον αριθμό προστατευομένων μελών της οικογένειας του/της δικαιούχου, ούτε η καταβολή αναλογούντων δώρων εορτών Χριστουγέννων/Νέου Έτους και Πάσχα, ούτε η απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά τη διάρκεια καταβολής του βοηθήματος. 

    Μετά την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού (ΚΠΑ2) η ένταξη του/της ασφαλισμένου/ης στην επιδότηση εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής εμπρόθεσμης αίτησης και κατοχυρώνεται το δικαίωμα είσπραξης των δύο πρώτων μηνιαίων επιδομάτων. Τα μηνιαία επιδόματα καταβάλλονται «δεδουλευμένα», δηλαδή από την επομένη της λήξης τους, εφόσον πραγματοποιούνται εμπρόθεσμες δηλώσεις παρουσίας, σε πίστωση των ατομικών λογαριασμών των ασφαλισμένων στους οποίους εμφανίζονται ως πρώτοι/ες δικαιούχοι, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας, εφόσον έχει συμπληρωθεί κάθε φορά ο μήνας επιδότησης.

 • Υποχρεώσεις δικαιούχων – Αναστολή, Συνέχιση & Διακοπή του βοηθήματος
   • Οι δικαιούχοι του βοηθήματος υποχρεούνται να ενημερώνουν την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για οποιαδήποτε μεταβολή προκύπτει στην κατάστασή τους κατά τη διάρκεια της καταβολής του βοηθήματος.

    Η καταβολή του βοηθήματος αναστέλλεται για τους εξής λόγους:

    • ανάληψη μισθωτής εργασίας ή έναρξη αυτοαπασχόλησης στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή
    • υπαγωγή στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
    • λήξη της ισχύος του εγγράφου πιστοποίησης της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, όταν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών
    • προσωρινή ανικανότητα για εργασία λόγω ασθένειας
    • λήψη προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας
    • διοικητική κράτηση ή φυλάκιση
    • στράτευση
    • πρακτική άσκηση
    • μετάβαση στο εξωτερικό για περισσότερες από είκοσι (20) σποραδικές ή συνεχόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια ενός έτους ή για περισσότερες από είκοσι (20) συνεχόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών
    • κατάρτισης (υπό προϋποθέσεις), εφόσον έχουν επιλέξει να εγγραφούν στα μητρώα της ΔΥΠΑ ως άνεργοι.

    Μετά την άρση του λόγου αναστολής, το βοήθημα συνεχίζεται όταν οι δικαιούχοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία πριν από την πάροδο διετίας από την έκδοση της αρχικής απόφασης επιδότησης. Το βοήθημα καταβάλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

    Το βοήθημα διακόπτεται λόγω:

    • μη δήλωση παρουσίας σε δύο συνεχόμενα χρονικά διαστήματα που έχουν καθοριστεί από την απόφαση επιδότησης
    • συνταξιοδότησης από τον e-ΕΦΚΑ ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εάν υποβληθεί αίτηση για συνταξιοδότηση στους ανωτέρω φορείς (πλην των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου)
    • παράλληλης απασχόλησης και επιδότησης
    • θανάτου
    • οριστικής ανικανότητας για εργασία

    Σε περίπτωση διακοπής δεν είναι δυνατόν να επακολουθήσει συνέχισή της. Νέα επιδότηση είναι δυνατή, εφόσον μετά τη διακοπή συμπληρωθούν εκ νέου οι προϋποθέσεις επιδότησης.

 • Νομικό πλαίσιο
    • Άρθ. 44 παρ. 2 Ν. 3986/11 (ΦΕΚ 152/Α’/01.07.2011)
    • Άρθ. 50 Ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88/Α’/18.04.2013)

    • Άρθ. 50 Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 137/Α’/13.09.2017)

    •  Υ.Α. Φ80000/8285/253/2013 (ΦΕΚ 705/Β’/28.03.13)
    • Υ.Α. Φ10035/οικ. 1239/63 (ΦΕΚ 290/Β’/10.02.14)
    • Υ.Α. Φ10035/24984/951 (ΦΕΚ 2943/Β’/17.07.20)
 • Γενικά
   • Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι οι αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενοι/-ες, που είναι ασφαλισμένοι/-ες στον e-ΕΦΚΑ - τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Ασφάλισης Νομικών), εφόσον έχουν καταβάλει την ειδική εισφορά που προβλέπεται στο Νόμο 3986/11 (άρθ. 44 παρ. 2), όπως ισχύει, δηλαδή την από 01.01.2011 εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στη ΔΥΠΑ.

 • Προϋποθέσεις
   • Για τη χορήγηση του εν λόγω βοηθήματος απαιτείται σωρευτικά η συνδρομή των κάτωθι προϋποθέσεων:

    1) α) αποδεδειγμένη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας (η εν λόγω προϋπόθεση δύναται να συντρέχει στην περίπτωση κάθε ασφαλισμένου/-ης του τ. ΕΤΑΑ, διαζευκτικά με την προϋπόθεση υπό β). Όμως, ειδικά στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του τ. Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (τ. ΤΣΑΥ) που υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ανωτέρω Τομέα ως μέλη εταιρειών ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών (βλ. άρθ. 2 παρ. 2 Ν. 982/79, όπως προστέθηκε με το άρθ. 18 παρ. 4 Ν. 3232/04), η συγκεκριμένη προϋπόθεση είναι απαραίτητη

    ή

    β) ετήσιο καθαρό ατομικό φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το φορολογικό έτος που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος, που δεν υπερβαίνει το 60% του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο νομοθετημένο μισθό αναγόμενο σε ετήσια βάση και επιπλέον μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το εξάμηνο που προηγείται του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση για τη χορήγηση του βοηθήματος.

    • π.χ. σε περίπτωση υποβολής αίτησης με βάση την υπό β) προϋπόθεση (εισοδηματικό κριτήριο) εντός του έτους 2024, το κρίσιμο εκκαθαριστικό σημείωμα είναι εκείνο του φορολογικού έτους 2023.
    • σύμφωνα με τον ισχύοντα κατώτατο μισθό, το προαναφερόμενο ανώτατο όριο ετήσιου εισοδήματος ανέρχεται στο ποσό των 5.976,00 € (830,00 * 60% * 12)


    2) συμπλήρωση τριών (3) ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης εμμίσθου ή και ελεύθερου επαγγελματία στον τ. Τομέα ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ασφάλισης Νομικών), στον οποίο υπάγονται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος ή κατά τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας


    3) καταβολή της εισφοράς που προβλέπεται  στον Νόμο 3986/11 (άρθ. 44 παρ. 2, όπως ισχύει), υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Κλάδος ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΑ, για τουλάχιστον τρία (3) έτη συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον τ. Τομέα ΕΤΑΑ που υπάγονται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος ή κατά τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας. Ειδικά για τους ασφαλισμένους/-ες στον κλάδο κύριας ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ κατά την 01/01/2011 απαιτείται καταβολή της ανωτέρω εισφοράς για ένα (1) τουλάχιστον έτος, εφόσον η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας έγινε μέχρι την 31/12/2012 ή καταβολή της ανωτέρω εισφοράς για δύο (2) τουλάχιστον έτη, εφόσον η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας έγινε μέχρι την 31/12/2013. Η διακοπή και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις πρέπει να υφίσταται συνεχώς μέχρι την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που είχαν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι την 31/12/2010 και ασφαλίζονται εκ νέου στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ μετά την 01/01/2011. Στις περιπτώσεις αυτές ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την ημερομηνία επανεγγραφής στο τ. ΕΤΑΑ.


    4) μη παροχή εξαρτημένης εργασίας ή αυτοαπασχόληση στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εκτός της αυτοαπασχόλησης για την οποία χορηγείται βοήθημα βάσει του εισοδηματικού κριτηρίου της ανωτέρω υπό  1 β) προϋπόθεσης.


    5) μη υπαγωγή στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.


    6) μη λήψη σύνταξης από τον e-ΕΦΚΑ ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή μη υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση στους ανωτέρω φορείς, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου.


    7) μη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας του/της δικαιούχου προκειμένου να υπηρετήσει στρατιωτική θητεία ή να μετάσχει σε πανεπιστημιακές, μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές.


    8) το συνολικό ατομικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00 €) και το συνολικό οικογενειακό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών έτων που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των σαράντα χιλιάδων Ευρώ (40.000,00 €).


    9) ο/η δικαιούχος απαιτείται να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρηση ή το μερίδιο ή τις μετοχές του/της στην επιχείρηση, στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α’ και β’ βαθμού συγγένειας.


    10) μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα.

    Οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος και καθ’ όλη τη διάρκεια χορήγησής του.

 • Διαδικασία υποβολής αίτησης – Παραλαβή απόφασης
   • Η υποβολή της αίτησης γίνεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης του ΕΦΚΑ που περιγράφεται στα Δικαιολογητικά και αποκλειστικά με τους εξής τρόπους

    Η παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στις e-services ΔΥΠΑ είτε από την αρμόδια Υπηρεσία.

     

     

 • Δικαιολογητικά
   • α) βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ με την οποία πιστοποιείται

    • η ημερομηνία της τυχόν διακοπής της ασφάλισης (εξυπακούεται ότι η ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης δεν θα εμπεριέχεται στη βεβαίωση του e-ΕΦΚΑ, στην περίπτωση που ο/η ασφαλισμένος/-η αιτείται το βοήθημα με βάση την προϋπόθεση υπό 1 β) (εισοδηματικό κριτήριο)
    • ο χρόνος ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ (τ. Τομέα ΕΤΑΑ), βάσει του οποίου υποβάλλεται αίτηση για το βοήθημα
    • ο χρόνος καταβολής στον ανωτέρω Τομέα της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Κλάδος ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΑ

    β) εκκαθαριστικά σημειώματα των δύο (2) τελευταίων φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος, όπου έχει δηλωθεί το παγκόσμιο εισόδημα (ημεδαπής προέλευσης και τυχόν αλλοδαπής προέλευσης) του/της δικαιούχου, η διεύθυνση κύριας κατοικίας, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και το εισόδημα του/της συζύγου (αν υφίσταται). Σε περίπτωση που αποκτήθηκε ή μη εισόδημα στην αλλοδαπή κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων της αίτησης ετών, πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για το ύψος του εν λόγω εισοδήματος, νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη.

    Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την υποβολή  αίτησης εντός του έτους 2023, πρέπει να προσκομίζονται τα εκκαθαριστικά σημειώματα των ετών 2021 και 2022.

    * Το σχετικό δικαιολογητικό θα προσκομίζεται έως την ολοκλήρωση της διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ.

    γ) όταν το βοήθημα χορηγείται με βάση την προϋπόθεση υπό 1 β) (εισοδηματικό κριτήριο), δελτίο παροχής υπηρεσιών και φωτοαντίγραφα των δηλώσεων ΦΠΑ για τον έλεγχο της μη ύπαρξης εισοδήματος από επαγγελματική δραστηριότητα κατά το εξάμηνο που προηγείται  του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση για τη λήψη του βοηθήματος, καθώς επίσης και για τον έλεγχο και προσδιορισμό του καταβαλλόμενου βοηθήματος κατά το διάστημα χορήγησής του

    δ)  υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 του/της δικαιούχου, στην οποία δηλώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος και ότι έλαβε γνώση για τις υποχρεώσεις του κατά τη διάρκεια της επιδότησής του (δες εδώ το κείμενο της ΥΔ για τον ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ και εδώ για τον ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΛΟΓΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ). Ο/Η δικαιούχος, επίσης, δηλώνει τον τέως Τομέα από τον οποίο επιθυμεί να καταστεί δικαιούχος του βοηθήματος στην περίπτωση ταυτόχρονης διακοπής δύο ελεύθερων επαγγελμάτων του/της. (Η Υ.Δ. είναι ενσωματωμένη στην ηλεκτρονική αίτηση. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω ΚΕΠ χορηγείται από το ΚΕΠ).

    ε) για την πιστοποίηση της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα απαιτείται:

    • για τους πολίτες κρατών μελών της ΕΕ, “Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης” (άρθ. 16 Π.Δ. 106/07), που χορηγείται από τη Δ/νση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από 5ετή συνεχή νόμιμη διαμονή
    • για τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, “Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος" (άρθ. 90 Ν. 4251/14) ή άδεια διαμονής γονέα ανηλίκου ημεδαπού (άρθ. 87 Ν. 4251/14) ή άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (άρθ. 138 Ν. 4251/14) ή άδεια διαμονής συζύγου πολίτη της ΕΕ (άρθ. 13 Π.Δ. 106/07).
    • ειδικά για τους πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο, Άδεια διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας και ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage) που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθ. 28 της Σύμβασης της Γενεύης
    • για τους ομογενείς από τρίτες χώρες, “Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς” ή δελτίο ή άλλος τίτλος διαμονής ομογενούς κάθε τύπου ή αυτοτελής άδεια διαμονής επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς

    στ) παραστατικό ταυτοπροσωπίας (Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω ΚΕΠ)

    • για τους Έλληνες πολίτες, Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας
    • για τους πολίτες κρατών μελών της ΕΕ, δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
    • για τους πολίτες τρίτων χωρών, διαβατήριο ή άλλο έγγραφο, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές

    Με την υποβολή της αίτησης ο/η αιτών/-ούσα παραλαμβάνει αντίγραφο του εντύπου της αίτησης, με το οποίο ενημερώνεται για την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης.

     
 • Εκκρεμότητες
   • Στην περίπτωση που κατά την εξέταση της αίτησης η Υπηρεσία δεν εντοπίζει τα απαιτούμενα στοιχεία που αναζητεί αυτεπαγγέλτως ή διαπιστώνει ότι χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά, επικοινωνεί με τους ασφαλισμένους πολίτες για να τα προσκομίσουν εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. Αν εκείνοι δεν ανταποκριθούν, η Υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση απορριπτικής απόφασης μετά την παρέλευση 3μηνου από της ενημερώσεως, εκτός εάν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών, για την οποία δεν ευθύνονται οι πολίτες.

 • Έκδοση και παραλαβή απόφασης
   • Κατόπιν της επεξεργασίας της αίτησης εκδίδεται απόφαση από την Υπηρεσία είτε εγκριτική είτε απορριπτική, την οποία ο πολίτης παραλαμβάνει από την Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται, ενώ η απόφαση εμφανίζεται και στις e-services ΔΥΠΑ

    Στην εγκριτική απόφαση καταγράφονται:

    • νέα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο πολίτης έχει την υποχρέωση να δηλώνει την παρουσία του στη ΔΥΠΑ
    • η διάρκεια της επιδότησης
    • το ύψος της επιδότησης
 • Αυτοπρόσωπη δήλωση παρουσίας
   • Δήλωση παρουσίας είναι η αυτοπρόσωπη υποβολή κατά τακτά χρονικά διαστήματα μιας υπεύθυνης δήλωσης (δες εδώ το κείμενο της ΥΔ  για τον ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ και εδώ για τον ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ) από τον πολίτη για την πλήρωση των προϋποθέσεων επιδότησης, όπως είχε δηλωθεί και κατά την κατάθεση της αίτησής του. Η δήλωση παρουσίας:

    • υποβάλλεται στον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου (μήνας παρουσίας):
     • μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως ο τρίτος μήνας υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
     • μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ο τρίτος μήνας υπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης της επιδότησης
     • από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης παύουν να ισχύουν οι μήνες παρουσίας, όπως είχαν υπολογιστεί κατά την αίτηση
     •  οι μήνες παρουσίας αποτυπώνονται στην αίτηση, στην εγκριτική απόφαση και στις e-services ΔΥΠΑ. Οι μήνες παρουσίας που αποτυπώνονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενσωματώνουν όλες τις αλλαγές που πιθανώς προκύπτουν με την έκδοση εγκριτικής απόφασης.
    • γίνεται από όλους τους ασφαλισμένους είτε έχει εγκριθεί η επιδότησή τους είτε παραμένει σε εκκρεμότητα
    • συνδέεται με την ομαλή καταβολή των επιδομάτων του πολίτη:
     •  αν δηλωθεί η παρουσία κατοχυρώνεται το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και στα δύο επόμενα μηνιαία επιδόματα
     • αν δεν δηλωθεί η παρουσία, γίνεται στέρηση του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και για την καταβολή των επόμενων δύο μηνιαίων επιδομάτων αναμένεται η επόμενη δήλωση παρουσίας
     • αν δεν δηλωθεί η παρουσία για δύο συνεχόμενους μήνες παρουσίας, η επιδότηση διακόπτεται
    • παύει να αποτελεί υποχρέωση, όταν εκδοθεί απορριπτική απόφαση επί της αιτήσεως
    • ως διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή. Οι ασφαλισμένοι προσέρχονται στις Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, δηλώνουν την πλήρωση των προϋποθέσεων επιδότησης και υπογράφουν και τη σχετική ΥΔ. Η πρώτη αυτοπρόσωπη δήλωση παρουσίας γίνεται στην Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο ασφαλισμένος, ενώ οι υπόλοιπες σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2.

    Ωστόσο, όσο διαρκούν τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα του κορωνοϊού η δήλωση παρουσίας γίνεται μέσω των e-services ΔΥΠΑ με την επιβεβαίωση ανάγνωσης του κειμένου της ΥΔ. Σε περίπτωση παρέλευσης του μήνα παρουσίας, η ηλεκτρονική της δήλωση δεν είναι δυνατή.

 • Διάρκεια, ποσό και καταβολή επιδότησης
   • Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος εξαρτάται από τον συνολικό αριθμό των ετών ασφάλισης (συνεχόμενα ή διακεκομμένα) στον e-ΕΦΚΑ – τ. Τομέα ΕΤΑΑ (τ. Τομέα ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ασφάλισης Νομικών) ως εξής:

     

    ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

    (ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΤΗ)

    ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

    (ΣΕ ΜΗΝΕΣ)

    3 έως 4

    3

    5 έως 6

    4

    7 έως 8

    5

    9 έως 10

    6

    11 έως 12

    7

    13 έως 14

    8

    άνω των 14

    9

    To ύψος του βοηθήματος καθορίζεται σε 509,75 € μηνιαίως και αναπροσαρμόζεται με την εκάστοτε αναπροσαρμογή του βασικού μηνιαίου ποσού της τακτικής επιδότησης ανεργίας. Δεν προβλέπεται προσαύξηση ανάλογα με τον αριθμό προστατευομένων μελών της οικογένειας του/της δικαιούχου, ούτε η καταβολή αναλογούντων δώρων εορτών Χριστουγέννων/Νέου Έτους και Πάσχα, ούτε η απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά τη διάρκεια καταβολής του βοηθήματος.

    Ειδικά στην περίπτωση υπαγωγής στο βοήθημα βάσει της προϋπόθεσης υπό 1 β)  (εισοδηματικό κριτήριο), εάν ο/η δικαιούχος ασκήσει (όπως έχει δικαίωμα) επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια λήψης του βοηθήματος, τότε ως μηνιαίο βοήθημα καταβάλλεται ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ του μηνιαίου βοηθήματος (509,75 €) και του καθαρού εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα. Εφόσον από τον ανωτέρω έλεγχο προκύψει η καταβολή μη δικαιούμενων βοηθημάτων, αυτά συμψηφίζονται με βοηθήματα που θα καταβληθούν τον επόμενο ή τους επόμενους μήνες, και εάν αυτά δεν επαρκούν, αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

    Μετά την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού (ΚΠΑ2) η ένταξη του/της ασφαλισμένου/ης στην επιδότηση εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής εμπρόθεσμης αίτησης και κατοχυρώνεται το δικαίωμα είσπραξης των δύο πρώτων μηνιαίων επιδομάτων. Τα μηνιαία επιδόματα καταβάλλονται «δεδουλευμένα», δηλαδή από την επομένη της λήξης τους, εφόσον πραγματοποιούνται εμπρόθεσμες δηλώσεις παρουσίας, σε πίστωση των ατομικών λογαριασμών των ασφαλισμένων στους οποίους εμφανίζονται ως πρώτοι/ες δικαιούχοι, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας, εφόσον έχει συμπληρωθεί κάθε φορά ο μήνας επιδότησης.

    Στο σημείο αυτό τονίζονται τα ακόλουθα:

    • ο/η δικαιούχος του βοηθήματος βάσει της προϋπόθεσης υπό 1 β) (εισοδηματικό κριτήριο) ή λόγω ταυτόχρονης διακοπής δύο ή περισσότερων επαγγελμάτων για τα οποία υπάγεται σε δύο ή περισσότερους τέως Τομείς του ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ασφάλισης Νομικών) δικαιούται ένα βοήθημα και με υπεύθυνη δήλωση επιλέγει τον τέως Τομέα από τον οποίο θα το λάβει
    • ειδικά ο/η ασφαλισμένος/η του τέως ΕΤΑΑ που δικαιούται το βοήθημα βάσει της προϋπόθεσης υπό 1 β) (εισοδηματικό κριτήριο), ενώ παράλληλα υπάγεται στην ασφάλιση του τέως ΟΑΕΕ ή του τέως ΕΤΑΠ - ΜΜΕ ως ελεύθερος επαγγελματίας και διακόπτει την επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία υπάγεται στην ασφάλιση των ανωτέρω τέως ασφαλιστικών φορέων, δικαιούται να λάβει ένα βοήθημα, υποχρεωτικά από τον Κλάδο ασφαλισμένων του τέως ΕΤΑΑ
    • ο/η ασφαλισμένος/η που υπάγεται παράλληλα στην ασφάλιση του τέως ΕΤΑΑ και του τέως ΟΑΕΕ ή του τέως ΕΤΑΠ - ΜΜΕ και διακόπτει ταυτόχρονα την παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία υπάγεται στην ασφάλιση των ανωτέρω τέως ασφαλιστικών φορέων, δικαιούται να λάβει ένα βοήθημα και με υπεύθυνη δήλωση επιλέγει τον Κλάδο του Ειδικού Λογαριασμού από τον οποίο θα  το λάβει
    • συνεπώς, συνεκτιμώντας τα αναφερόμενα στις ως άνω περιπτώσεις για τον υπολογισμό των κρίσιμων ετών ασφάλισης, τονίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά τα διαστήματα ασφάλισης που πραγματοποίησε ο/η ενδιαφερόμενος/η στον τέως Τομέα του ΕΤΑΑ (τ. ΤΣΜΕΔΕ ή τ. ΤΣΑΥ ή τ. Ασφάλισης Νομικών) από τον Ειδικό Λογαριασμό του οποίου δικαιούται να λάβει το βοήθημα.

    Για τη χορήγηση του βοηθήματος πλέον της μίας φοράς εξετάζεται κάθε φορά η συνδρομή των απαιτούμενων νόμιμων προϋποθέσεων. Χρόνος ασφάλισης που υπολογίστηκε για την καταβολή του βοηθήματος δεν λαμβάνεται υπόψη για την επαναχορήγησή του.

 • Υποχρεώσεις δικαιούχων – Αναστολή, Συνέχιση & Διακοπή του βοηθήματος
   • Οι δικαιούχοι του βοηθήματος υποχρεούνται να ενημερώνουν την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για οποιαδήποτε μεταβολή προκύπτει στην κατάστασή τους κατά τη διάρκεια της καταβολής του βοηθήματος.

    Η καταβολή του βοηθήματος αναστέλλεται για τους εξής λόγους:

    • ανάληψη μισθωτής εργασίας ή έναρξη αυτοαπασχόλησης στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εκτός εάν το βοήθημα χορηγείται βάσει της προϋπόθεσης υπό 1 β)
    • υπαγωγή στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
    • λήξη της ισχύος της άδειας διαμονής ή εργασίας, σε χρόνο προγενέστερο της επιδότησης, όταν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών
    • προσωρινή ανικανότητα για εργασία λόγω ασθένειας
    • λήψη προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας
    • διοικητική κράτηση ή φυλάκιση
    • στράτευση
    • πρακτική άσκηση
    • μετάβαση στο εξωτερικό για περισσότερες από είκοσι (20) σποραδικές ή συνεχόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια ενός έτους ή για περισσότερες από είκοσι (20) συνεχόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών
    • κατάρτισης (υπό προϋποθέσεις), εφόσον έχουν επιλέξει να εγγραφούν στα μητρώα της ΔΥΠΑ ως άνεργοι.

    Μετά την άρση του λόγου αναστολής, το βοήθημα συνεχίζεται όταν οι δικαιούχοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία πριν από την πάροδο διετίας από την έκδοση της αρχικής απόφασης επιδότησης. Το βοήθημα καταβάλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

    Το βοήθημα διακόπτεται λόγω:

    • μη δήλωσης παρουσίας σε δύο συνεχόμενα χρονικά διαστήματα που έχουν καθοριστεί από την απόφαση επιδότησης
    • συνταξιοδότησης από τον e-ΕΦΚΑ ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εάν υποβληθεί αίτηση για συνταξιοδότηση στους ανωτέρω φορείς (πλην των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου)
    • παράλληλης απασχόλησης και επιδότησης
    • θανάτου
    • οριστικής ανικανότητας για εργασία

    Σε περίπτωση διακοπής δεν είναι δυνατόν να επακολουθήσει συνέχισή της. Νέα επιδότηση είναι δυνατή, εφόσον μετά τη διακοπή συμπληρωθούν εκ νέου οι προϋποθέσεις επιδότησης. Βοηθήματα που τυχόν έχουν καταβληθεί μετά την ημερομηνία διακοπής αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

    Για τους ανωτέρω ασφαλισμένους δεν αποτελεί προϋπόθεση υποβολής της αίτησης για τη λήψη του εν λόγω βοηθήματος η έκδοση δελτίου ανεργίας και συνεπώς δεν υπάγονται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό (π.χ. διακοπή της επιδότησης λόγω μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας). Ωστόσο, προαιρετικά και μόνο είναι δυνατή η έκδοση δελτίου ανεργίας, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Εξυπακούεται ότι δεν δύνανται να είναι κάτοχοι δελτίου ανεργίας όσοι/-ες υποβάλλουν αίτηση για το παρόν βοήθημα με βάση την προϋπόθεση υπό 1 β) (εισοδηματικό κριτήριο), καθόσον δεν έχουν προβεί σε διακοπή επαγγέλματος.

 • Νομικό πλαίσιο
    • άρθ. 44 παρ. 2 ν. 3986/11 (ΦΕΚ 152/Α’/01.07.2011)
    • άρθ. 50 ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88/Α’/18.04.2013)
    • άρθ. 50 παρ. 1 – 3 ν. 4488/17 (ΦΕΚ 137/Α’/13.09.2017)
    • Υ.Α. Φ. 10043/43602/Δ18.2952 (ΦΕΚ 3496/Β’/21.08.18)
    • Υ.Α. Φ. 10043/24986/952 (ΦΕΚ 2943/Β’/17.07.20)