Ανοικτός διαγωνισμός για Εργαστήριο Μαγειρικής της ΕΠΑΣ Γαλατσίου

ΠΡΟΚηΡυΣΣΟΥΜΕ

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό που αφορά στην “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΣΤΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ”, προϋπολογιζόμενης αξίας 90.809,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 112.603,16 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στα συνημμένα ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη