Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός “Προμήθειας πενήντα (50) φορητών υπολογιστών για τις ανάγκες της Δ/νσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Οργανισμού”.

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός “Προμήθειας πενήντα (50) φορητών υπολογιστών για τις ανάγκες της Δ/νσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Οργανισμού”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α. 24 % ήτοι 68.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε εδώ την Προκήρυξη

Δείτε εδω τις διευκρινήσεις