Αποτελέσματα Α’βάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και ειδ. επιστημον. και βοηθητ. προσωπικού για το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων & Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσ/νίκης, για το σχολ. έτος 2023-2024

Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 23/10/2023, τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την επαναπροκήρυξη υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και ειδικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού για το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης), για το σχολικό έτος 2023 – 2024.

Ο πίνακας περιλαμβάνει τους προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων και αποκλειομένων με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1139698/05-10-2023 (ΑΔΑ:ΨΑ7Σ4691Ω2–ΒΝΑ) «Επαναπροκήρυξη για την κάλυψη θέσεων συγκεκριμένων ειδικοτήτων για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού για το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης), για το σχολικό έτος 2023 – 2024, που δεν καλύφθηκαν με την υπ’αριθμ. 754308/29-06-2023 (ΑΔΑ: 9Ε9Ρ4691Ω2-ΚΝΙ) Απόφαση Υποδιοικήτριας με θέμα: «Προκήρυξη Ειδικοτήτων για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού για το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης), για το σχολικό έτος 2023 - 2024».

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση Υποδιοικήτριας

Δείτε εδώ τους Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων

Πρόσφατα Άρθρα