ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: