Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δνσης Μακεδονίας για το διάστημα από 1/6/2022 έως 30/6/2022 (Επανάληψη)

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 16.975,90 € πλέον του ΦΠΑ 24% , ήτοι ποσού 21.050,11 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής , καλεί τους ενδιαφερόμενους την 30-05-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 πμ, να προσέλθουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Δωδεκανήσου 10Α ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών, στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ε.Α.Α.Δ.Δ.Δ).

Δείτε εδώ την Πρόσκληση