Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου Π.Δ. Πειραιώς 2023

    Η ΔΥΠΑ Π.Δ. ΠΕΙΡΑΙΏΣ προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πειραιώς και Νήσων, που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα των Π.Ε. Πειραιώς, Κυκλάδων, Λέσβου και Χίου για το έτος 2023», συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 42.933,00€ πλέον του ΦΠΑ, ήτοι μέχρι του ποσού των 53.236,92€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής

Δείτε εδω αναλυτικά την Πρόσκληση

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΔΠΝ 2023 ΜΕ ΑΔΑΜ(75)