ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ που αφορά στην ανάπτυξη υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας Πληροφοριακών Συστημάτων Δ.ΥΠ.Α και αυτοματοποίηση διαδικασιών (100% Digital -Interoperability Services)

H Δ.ΥΠ.Α  ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Ανοιχτό κάτω των ορίων Διαγωνισμό για ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «ανάπτυξη υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας Πληροφοριακών Συστημάτων Δ.ΥΠ.Α και αυτοματοποίηση διαδικασιών (100% Digital -Interoperability Services)» ((CPV):48100000-9), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της 3/2022 Διακήρυξης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των «60.000,00€» € πλέον του ΦΠΑ (24%) ή «74.400,00» € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Η δαπάνη θα βαρύνει αντίστοιχα την πίστωση του KAE 9422 (Σχετική ΣΑΤΑ 034).

Οι προσφορές πρέπει με ποινή αποκλεισμού να καλύπτουν το σύνολο των προκηρυσσομένων υπηρεσιών και η κατακύρωση θα γίνει σε έναν ανάδοχο.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Α.Σ.160359).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ 6/5/2022 ημέρα Παρασκευή και Ώρα 15:00 μ.μ.

ΛΗΞΗ 24/5/2022 ημέρα Τρίτη και Ώρα 15:00 μ.μ.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη

Δείτε εδώ τη Διευκρίνηση επί της Διακήρυξης