Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων που αφορά στην υλοποίηση του ελέγχου και της εκκαθάρισης των οικονομικών εκκρεμοτήτων έως την 31/12/2022 στο πλαίσιο του λογαριασμού «Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών»

                                                                                     Η Δ.ΥΠ.Α ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διεθνή, Δημόσιο, Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Άνω των Ορίων Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του ελέγχου και της εκκαθάρισης των οικονομικών εκκρεμοτήτων έως την 31/12/2022 στο πλαίσιο του λογαριασμού με την επωνυμία «Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών», σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της αριθ. 11/2024 Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 600,000,00€ μη συμπ/νου ΦΠΑ24% (144.000,00€), ήτοι 744.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ(24%)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (ΑΣ 350424).

Καταληκιτκή ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/06/2024, ώρα 15:30μμ.

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη