Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια 500 τηλεφωνικών συσκευών Cisco και εξοπλισμού videoconference για την αίθουσα Δ.Σ, τα γραφεία Διοικητή και υποδιοικητών της Δ.ΥΠ.Α»

 Η Δ.ΥΠ.Α ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια 500 τηλεφωνικών συσκευών Cisco και εξοπλισμού videoconference για την αίθουσα Δ.Σ, τα γραφεία Διοικητή και υποδιοικητών της Δ.ΥΠ.Α», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της αριθ. 16/23 Διακήρυξης της Σύμβασης, και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των «150.000,00» € πλέον του ΦΠΑ, (24%) ή «186.000,00» € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24% ) .

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr., του συστήματος (ΑΣ : 196123).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολης προσφορών: 15/9/2023, ώρα 15:00μμ.

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη /storage/promitheies/diikhsh/v-6-tefxos-diakhrykshs-aniktu-promhthia-thlefonikon-syskefon-me-adam.pdf

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : /storage/promitheies/diikhsh/2023-09-08paroxh-diefkriniseon-pros-kathe-endiaferomeno-as-196123.pdf