Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο της πιστοποιημένης εξ΄ αποστάσεως κατάρτισης για 30.000 ανέργους μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας

Η Δ.ΥΠ.Α ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό για ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο για την «Πιστοποιημένη εξ αποστάσεως κατάρτιση για 30.000 ανέργους μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας» συνολικού προϋπολογισμού 4.800.000€ πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι 5.952.000€ συμπ/νου ΦΠΑ (24%) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότηταςτιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της αριθ. 13/2024 Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Εκτιμώμενη αξίας σύμβασης:   4.800.000,00 πλέον ΦΠΑ (εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ:   5.952.000 ΦΠΑ 24% . Φορέας χρηματοδότησης της  σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων στη ΣΑΤΑ 034  ΤΑ 03400028.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (ΑΣ: 353041).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/08/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μμ

 

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα