Διακήρυξη Ανοικτού άνω των ορίων Ηλεκτρονικού Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού «Ανάπτυξη και Προβολή νέου περιεχόμενου διαφημιστικών μηνυμάτων για τα νέα προγράμματα των ΕΠΑΣ / Π.ΕΠΑΣ μαθητείας και των ΙΕΚ Δ.ΥΠ.Α σε ΕΝΤΥΠΑ, ΜΜΕ και Social Media»

                                          H Δ.ΥΠ.Α ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή άνω των ορίων Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη και προβολή νέου περιεχομένου διαφημιστικών μηνυμάτων για τα νέα προγράμματα των ΕΠΑΣ/Π.ΕΠΑΣ Μαθητείας και των ΙΕΚ ΔΥΠΑ σε έντυπα, ΜΜΕ και socialmedia» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της αριθ. 7/2023 Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των στο ποσό των «280.057,00» € πλέον του ΦΠΑ, (24%) ή «347.270,68»€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24% ) .

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Α/Α 183369).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/03/2023, ώρα 15:00μμ

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη

Δείτε τη Διευκρίνηση

Δείτε εδώ την ενημέρωση