Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού που αφορά στην αναδιαμόρφωση, τον εκσυγχρονισμό και την προσθήκη νέων λειτουργιών του ΟΠΣ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

                                           Η Δ.ΥΠ.Α ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Ανοιχτό άνω των ορίων Διαγωνισμό για ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο για «την αναδιαμόρφωση, τον εκσυγχρονισμό και την προσθήκη νέων λειτουργιών του ΟΠΣ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της αριθ. 2/2023 Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των «510.000,00€» € πλέον του ΦΠΑ (24%) ή «632.400,00» € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24% ) .
H εκτιμώμενη αξία της προαίρεσης του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται στο ποσό των 255.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι 316.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Α/Α : 185507).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/04/2023 και ώρα 15:00μμ

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη

Δείτε εδώ την παράταση υποβολής προσφορών