Διόρθωση λάθους στην Επαναληπτική Πρόσκληση ΠΔΑΝ Παιδιάτρου

 

Δια του παρόντος ανακοινώνεται ότι στην ανωτέρω σχετική επαναληπτική πρόσκληση αναφορικά με την «παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου σε ΒΝΣ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης του ΟΑΕΔ Αττικής & Νήσων για τα έτη 2021-2022», εκ παραδρομής αναφέρεται ότι ημέρα κατάθεσης προσφορών είναι η Τετάρτη 29/10/2021.
Η ορθή ημερομηνία είναι Παρασκευή 29/10/2021.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ.αρ. 108080/22-10-2021 οικεία πρόσκληση.

 

Δείτε εδώ τη διόρθωση