Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού (κάτω των ορίων) διαγωνισμού για «Προμήθεια Αποθηκευτικού Συστήματος Δεδομένων (Storage System) της Δ.ΥΠ.Α.»

                                         Η Δ.ΥΠ.Α ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια Αποθηκευτικού Συστήματος Δεδομένων (Storage System) της Δ.ΥΠ.Α», με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
της αριθ. 12/23 Διακήρυξης της Σύμβασης, και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των «100.000,00» € πλέον του ΦΠΑ, (24%) ή «124.000,00» € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24% ) .

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr., του συστήματος (ΑΣ: 192362).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/05/2023, ώρα 15:00μμ.

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη

Πρόσφατα Άρθρα