Πρόσκληση υποβολής Οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τον ΒΝΣ Δ.ΥΠ.Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ για τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ του 2023

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας μηνός Οκτωβρίου 2023 για τον ΒΝΣ Ιωαννίνων της Δ.ΥΠ.Α, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 4.647,90 € πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 5763,40 € , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής . Προθεσμία υποβολής προσφορών: 22-09-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

 

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα