Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε όλους τους Δήμους της χώρας, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης

23-01-2017 Δελτίο τύπου

24-01-2017 Δημόσια Πρόσκληση

24-01-2017 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

24-01-2017 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο)

24-01-2017 Παράρτημα III (Προσοντολόγιο)

 

26-01-2017 Ανακοίνωση (παράταση υποβολής αιτήσεων)

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων

14-02-2017 Δελτίο τύπου

14-02-2017 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

14-02-2017 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων (Φύλλα 3)

14-02-2017 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

 

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων

24-03-2017 Δελτίο τύπου

24-03-2017 Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων

24-03-2017 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων με Αριθμούς Πρωτοκόλλου 21/2017/000032365205 ΩΣ 21/2017/000032496676

24-03-2017 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων με Αριθμούς Πρωτοκόλλου 21/2017/000032496677 ΩΣ 21/2017/000032633837

24-03-2017 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων με Αριθμούς Πρωτοκόλλου 21/2017/000032633844 ΩΣ 21/2017/000032756056

24-03-2017 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων με Αριθμούς Πρωτοκόλλου 21/2017/000032756058 ΩΣ 21/2017/000032996019

24-03-2017 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων με Αριθμούς Πρωτοκόλλου 21/2017/000032996024 ΩΣ 21/2017/000033171725

24-03-2017 Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων

 

05-04-2017Βεβαίωση Επιβλέποντα Φορέα
05-04-2017Πίνακας προσληφθέντων ωφελουμένων
05-04-2017Παρουσιολόγιο

 

08-05-2017 ΚΥΑ 6.15107/5.12840 (ΦΕΚ 3975/2016)

08-05-2017 Οδηγός Ωφελουμένων (Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων)

10-05-2017 Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση

31-05-2017 Συμπληρωματικές Οδηγίες Εφαρμογής σχετικά με την ασφάλιση ωφελούμενων στο πρώην Ε.Τ.Α.Α.

08-06-2017 Διευκρινιστικό έγγραφο περί αναστολής απασχόλησης ωφελουμένων λόγω διακοπών Χριστουγέννων, Πάσχα και θέρους

16-06-2017 Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων με παροχή διευκρινήσεων 

17-08-2017 " Δημόσια Πρόσκληση Νο3/2017 της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων πόρων με αντικείμενο την κατάρτιση ωφελουμένων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο1/2017 του ΟΑΕΔ "

18-08-2017 Διευκρινίσεις σχετικά με Πρόσκληση 3/2017 «Κατάρτιση ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»

18-08-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ της Γεν. Γραμμ. Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων σχετικά με την  κατάρτιση των ωφελουμενων (συνημμένο με αριθμ. 7.7348/ 11-8-2017 εγγράφου)"