Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

Ξεκινάει την 08/03/2019 και ώρα 12η μεσημβρινή μέχρι και την 18/03/2019 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα επτά (37) Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας / φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών». To πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και το εθνικό σκέλος από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.
Η Δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και τη μακρά ύφεση που υπέστη η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ. Επίσης, αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών.

07-03-2019 Δελτίο τύπου

07-03-2019 KYA

07-03-2019 Δημόσια Πρόσκληση

07-03-2019 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα, Υπηρεσία Τοποθέτησης και Ειδικότητα)

07-03-2019 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο)

07-03-2019 Παράρτημα III (Προσοντολόγιο)

18-03-2019 Νέες αποδοχές ωφελουμένων κοινωφελούς

30-05-2019 Παρουσιολόγιο

31-05-2019 Οδηγίες Εφαρμογής σχετικά με την καταβολή των καθαρών αποδοχών – αμοιβών σε   

                  ωφελούμενους που έχουν τοποθετηθεί σε Επιβλέποντες Φορείς, στο πλαίσιο των Δημοσίων

                  Προσκλήσεων για τα Προγράμματα  Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς

01-07-2019 Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση

16-03-2020 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

11-05-2020 Εφαρμογή της με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 / ΦΕΚ 783/Β/10-03-2020 ΚΥΑ

11-05-2020 Εφαρμογή της με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 / ΦΕΚ 956/Β/21-03-2020 ΚΥΑ

11-05-2020 Παράταση ισχύος της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 / ΦΕΚ 956/Β/21-03-2020 ΚΥΑ

28-05-2020"Οδηγίες Εφαρμογής σχετικά με την καταβολή των καθαρών αποδοχών – αμοιβών σε  ωφελούμενους που έχουν τοποθετηθεί σε

          Επιβλέποντες Φορείς, στο πλαίσιο των Δημοσίων Προσκλήσεων για τα Προγράμματα  Κοινωφελούς Χαρακτήρα."