Επαναλητική πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους ΒΝΣ της ΠΔΑΝ

Επαναληπτική πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών Βρεφονηπιακών Σταθμών
του ΟΑΕΔ, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής & Νήσων Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά στην παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΟΑΕΔ, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής & Νήσων, σύμφωνα με τις
συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.
 Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό): 30.000,00€ αναλυόμενη ανά είδος ( CPV ) ως κάτωθι : 1) περιγραφή είδους: καθαρισμός γραφείων, CPV: 90900000-6, υπηρεσία, τιμή μονάδας(καθαρό ποσό): 30.000,00€,ΚΑΕ : 0845
 Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει έως και την 10/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ στην έδρα της Υπηρεσίας μας
 Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπει να σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης.
 Στην προσφορά επίσης θα πρέπει να αναγράφεται πως ο τρόπος πληρωμής θα είναι με πίστωση.
 Δεκτές γίνονται προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου
 Τα αναλώσιμα υλικά καθαρισμού βαρύνουν τον ΟΑΕΔ

 

Δείτε εδώ την Πρόσκληση