Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κτιρίων των Υπηρεσιών: ΚΠΑ2 ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΠΑ2 ΠΑΤΡΑΣ, ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου για το χρονικό διάστημα από 01-12-2023 έως 31- 12-2023

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών της Υπηρεσίας, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 3.736,50€ πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 4.633,26€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα