ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: