Ανασύνταξη πίνακα τοποθετήσεων ως προς τις θέσεις με κωδικό 213 και 217 της κατηγορίας Tριτέκνων ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στο δημόσιο τομέα

Σήμερα, Τρίτη 28 Μαίου 2024, αναρτήθηκε ο υπό ανασύνταξη πίνακας τοποθετήσεων ως προς τις θέσεις με κωδικό 213 και 217 της κατηγορίας Τριτέκνων ΔΕ που υπάγονται στην προστασία του Ν.2643/98 της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τους πίνακες στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr καθώς και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας της ΔΥΠΑ (Δωδεκανήσου 10 Α, Θεσσαλονίκη, Τ.Θ.: 19466, T.K. 54012).

Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται αποκλειστικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του υποψηφίου. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης μπορεί να αναζητηθεί από τους υποψηφίους στη διεύθυνση https://2643.services.gov.gr κάνοντας είσοδο με χρήση των προσωποποιημένων κωδικών TaxisNet και επιλέγοντας την προκήρυξη στην οποία συμμετείχαν.

Διευκρινίζεται ότι κατά της απόφασης των πινάκων τοποθέτησης χωρεί άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 10 του ν.2643/98, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110 Αθήνα), εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, για τους τοποθετηθέντες, τους φορείς και τις υπηρεσίες, από την κοινοποίηση της απόφασης της τοποθέτησης, και για τους λοιπούς προστατευόμενους και κάθε τρίτο που έχει έννομο συμφέρον, από την ημερομηνία της δημοσιοποίησης των Πινάκων Τοποθετήσεων.

H αποκλειστική ημερομηνία είναι από τις 29-5-2024 έως και την 27-6-2024.

Η ενδικοφανής προσφυγή αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης ενδίκου βοηθήματος.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση