Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Μίσθωση 4 Λεωφορείων για τη Μεταφορά των Εκπαιδευομένων του E.K.E.K. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης για το Σχολικό Έτος 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ηλεκτρονικό Ανοικτό κάτω των ορίων Διαγωνισμό για την «Μίσθωση τεσσάρων (4) Λεωφορείων των 50 θέσεων με οκτώ (8) συνοδούς, για την μεταφορά των εκπαιδευομένων του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης), για το σχολικό έτος 2022-2023», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Η εκτιμώμενη αξία της μίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των «173.900,00» € πλέον του ΦΠΑ, (13%) ή «196.507,00» € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13% ).

Δείτε εδώ την Προκήρυξη