Αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης για την πρόσληψη αναπληρωτών, ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών για το σχολικό έτος 2022 - 2023

Αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022, τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης για την πρόσληψη αναπληρωτών, ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών για το σχολικό έτος 2022 - 2023. Ο πίνακας περιλαμβάνει τους επιτυχόντες με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής, όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 504969/21-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΓ514691Ω2-ΚΜΒ) Απόφαση Διοικητή. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, από τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 έως την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, που θα την αποστείλουν στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών με συστημένη επιστολή. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α., https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα