Διαγωνισμος για Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δνσης Μακεδονίας για το διάστημα από 1/2/2022 έως 28/2/2022

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων για την  παροχή υπηρεσιών φύλαξης προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ /νσης  Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα από 01/02/2022 έως 28/02/2022, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 13.588,53 € πλέον, του  ΦΠΑ (24%)  ήτοι ποσού 16.849,78€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%),

Δείτε εδώ την Πρόσκληση