Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού «Υλοποίηση Δράσεων Συμμόρφωσης των Αυτοματοποιημένων & μη Αυτοματοποιημένων διαδικασιών της Δ.ΥΠ.Α με τον Ε.Κ. για Προστασία Δεδομένων GDPR

Η Δ.ΥΠ.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διεθνή άνω των ορίων Διαγωνισμό για ανάδειξη αναδόχου για το έργο της «Υλοποίησης δράσεων συμμόρφωσης των αυτοματοποιημένων και μη αυτοματοποιημένων διαδικασιών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της αριθ. 17/2022 Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των «400.00,00€» € πλέον του ΦΠΑ (24%) ή «496.000,00» € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24% ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Α.Σ. 177640).

Καταληκτική ημερομηνια υποβολής προσφορών : 3/1/2023, ημέρα Τρίτη & ώρα 15:00μμ

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη