Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου για το έτος 2023 για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Άρτας αρμοδιότητας της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου της Δ.ΥΠ.Α.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου, για το έργο που αφορά στην  «Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου για το έτος 2023 για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Άρτας αρμοδιότητας της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου της Δ.ΥΠ.Α.»  με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής  προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.750,00 €, καλεί τους ενδιαφερόμενους έως την 14-12-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., να καταθέσουν προς την Περ/κή Δ/νση Ηπείρου έγγραφες προσφορές.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών της Υπηρεσίας, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας Φεβρουάριος 2023

arrow right
Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών της Υπηρεσίας, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας Φεβρουάριος 2023
Περισσότερα