Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών της Υπηρεσίας, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κεντρ. & Δυτ. Μακεδονίας μηνός ΙουΛίου 2024

Πρόσκληση  για την ανάδειξη αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης προστασίας των κτιρίων των & υπηρεσιών της Δ ΥΠ Α αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ νσης Κεντρ. &  Δυτ.  Μακεδονίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 20.341,40 €  πλέον του ΦΠΑ 24% , ήτοι ποσού 25.223,33 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Δείτε εδώ την πρόσκληση