Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών, με έμφαση στον τομέα της πράσινης οικονομίας και τις γυναίκες

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

21-07-2023 Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης Καταβολής Επιχορήγησης Προγράμματος 5000 Τ.Α.Α.

Έναρξη νέου προγράμματος

10-05-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Έναρξη υποβολής αιτήσεων)

10-05-2023 Δείτε εδώ το ενημερωτικό του προγράμματος

10-05-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

10-05-2023 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

10-05-2023 Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ

10-05-2023 Υπεύθυνη Δήλωση απασχόλησης ωφελουμένου σε επιλέξιμο ΚΑΔ

10-05-2023 Υπεύθυνη Δήλωση Πραγματικών Δικαιούχων

30-06-2023 Οδηγός Αντικατάστασης Ωφελούμενων

Α) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis):

10-05-2023 Εγχειρίδιο νέας υποβολής (deminimis)

10-05-2023 Υπεύθυνη Δήλωση de minimis

10-05-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Επιλέξιμοι ΚΑΔ (de minimis)

10-05-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII μη επιλέξιμοι ΚΑΔ του ΚΑΝ. deminimis

B) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής:

10-05-2023 Εγχειρίδιο νέας υποβολής (ΓΑΚ)

10-05-2023 Υπεύθυνη Δήλωση (ΓΑΚ) 

10-05-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Επιλέξιμοι ΚΑΔ

10-05-2023 Υπολογισμός Ετήσιων Μονάδων Εργασίας

10-05-2023 Πίνακας Υπολογισμού ΕΜΕ

10-05-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Ορισμός Προβληματικής επιχείρησης

Για υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ