Προμήθεια ελαφρού φαγητού για τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτησης Εφήβων & Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2023-202

Προκύρηξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων)  για ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια ελαφρού φαγητού για τις ανάγκες των εκπαιδευομένων του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων & Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2023-2024, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της μόνο της τιμής. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των «47.730,00» € πλέον   του ΦΠΑ, (13%), ήτοι «53.934,92» € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13% ) .

Δείτε εδώ την πρόσκληση