Προμήθεια εβδομήντα (70) ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της Σχολής ΑμεΑ Αθηνών της Δ.ΥΠ.Α

ΠΡΟΚηΡυΣΣΟΥΜΕ

 

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια εβδομήντα (70) ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της σχολής ΑμεΑ Αθηνών της Δ.ΥΠ.Α.» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας Διακήρυξης, και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

Δείτε εδώ το τεύχος