Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Παροχή Υπηρεσιών Παιδιάτρου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς αρμοδιότητας ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για το έργο που αφορά στην «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 έως και 29/07/2022, προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.400,00 €, και ύστερα από συλλογή προσφορών οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας όπως παρατίθενται στη συνέχεια, καλεί τους ενδιαφερόμενους έως την 25/01/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ, να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στο γραφείο του Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας προς υποβολή σφραγισμένων εγγράφων προσφορών στην Επιτροπή Προμηθειών της Π.Δ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ως κριτήριο ανάθεσης, ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.

Δείτε εδώ την αναλυτική Πρόσκληση