Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών, αρμοδιότητας Π.Δ. Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα από 01-02-2022 έως 28-02-2022

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα από 01/02/2022 έως 28/02/2022, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 2.062,34€ πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 2.557,30€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, καλεί τους ενδιαφερόμενους την 17-01-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ, να προσέλθουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού, 3οχλμ Ε.Ο Ιωαννίνων Αθηνών. Τκ 45003, προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών, στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ε.Α.Α.Δ.Δ.Δ).

Δείτε εδώ την Πρόσκληση