Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Διοίκησης”.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την “Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Διοίκησης”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 11.626,42 € πλέον του Φ.Π.Α. 24%, ήτοι ποσού 14.416,76 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση