Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας σε υπηρεσίες αρμοδιότητας ΠΔΑΝ για ένα έτος

 

Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ. ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΗ

 

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών αρμοδιότητας ΠΔΑΝ για ένα έτος (2022-2023). Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά στην παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών αρμοδιότητας ΠΔΑΝ για ένα έτος σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.
1. Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό):23.260,00€ αναλυόμενη ανά είδος ( CPV ) ως κάτωθι :
1) Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας,, CPV 71317200-5 , 1163 ώρες , 23.260,00 ευρώ (καθαρό ποσό), ΚΑΕ 0439

2. Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει έως και την 21/01/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00π.μ. στην έδρα της Υπηρεσίας Βουλιαγμένης 518 & Γούναρη 2, 17456, Άλιμος

3. Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπει να σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης.

4. Στην προσφορά επίσης θα πρέπει να αναγράφεται πως ο τρόπος πληρωμής θα είναι με πίστωση. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4782/2021, πριν την κατακύρωση της ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας ο προσωρινός μειοδότης πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας, κατόπιν έγγραφης σχετικής ειδοποίησης, 1Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους το νομίμου εκπροσώπου, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.