Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών αρμοδιότητας Περ/κης Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας για ένα έτος.

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών αρμοδιότητας Περ/κης Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας για ένα έτος, Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 11.100,00 € πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι ποσού 13.764,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Δείτε εδώ την πρόσκληση