Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά φύλαξη κτιρίων αρμοδιότητας ΠΔΠ για το μήνα Φεβρουάριο 2022

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτηρίων των υπηρεσιών ΚΠΑ2 Ζακύνθου ΚΠΑ2 Αργοστολίου ΚΠΑ2 Πάτρας, 2 ΕΠΑΣ Μαθητείας Αγρινίου ΚΠΑ2 Ναυπλίου και ΕΠΑΣ-ΙΕΚ-ΚΕΤΕΚ Καλαμάτας του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 18.677,04 € (24%), πλέον ΦΠΑ ήτοι ποσού 23.159,53 € (24%).

 

Δείτε εδώ την Πρόσκληση