Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορά στην προληπτική συντήρηση – απολύμανση συστημάτων κλιματισμού για δύο (2) εφαρμογές (Ιούνιο και Οκτώβριο).

Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορά στην προληπτική συντήρηση – απολύμανση συστημάτων κλιματισμού για δύο (2) εφαρμογές (Ιούνιο και Οκτώβριο).
Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά που αφορά στην προληπτική συντήρηση – απολύμανση συστημάτων κλιματισμού των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής & Νήσων, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα υπηρεσιών, και για δύο (2) εφαρμογές (Ιούνιο και Οκτώβριο), σύμφωνα με τις προδιαγραφές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπει να σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης. Στην προσφορά επίσης θα πρέπει να αναγράφεται πως ο τρόπος πληρωμής θα είναι με πίστωση.
Το εν λόγω έργο αφορά δύο (2) προληπτικές συντηρήσεις – απολυμάνσεις. Η πρώτη αφορά τη θερινή περίοδο και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 30ή Ιουνίου, και η δεύτερη εφαρμογή αφορά τη χειμερινή περίοδο και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 30ή Οκτωβρίου.
Να υποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση, του Ν. 1599/1986, χωρίς να είναι απαραίτητη η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού καθώς επίσης και ότι ο ανάδοχος έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και η πληρωμή θα γίνει σε δύο (2) δόσεις, μετά από την οριστική παραλαβή της εκάστοτε συντήρησης- απολύμανσης.
Η ανάδειξη του Αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς και σε συνδυασμό με την τήρηση της Τεχνικής Περιγραφής και των προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις 26/05/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00π.μ. Οι σφραγισμένες προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας(Δ. Γούναρη 2 και Βουλιαγμένης 518, 174 56, Άλιμος) με την ένδειξη 
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΔΑΝ».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πριν την κατακύρωση της ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας ο προσωρινός μειοδότης πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας, κατόπιν έγγραφης σχετικής ειδοποίησης, Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους το νομίμου εκπροσώπου, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

 Δείτε εδώ την Αναλυτική Πρόσκληση (σε μορφή pdf)