Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής & Νήσων για το χρονικό διάστημα 1/6/2021-30/6/2021,

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να
συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή
υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας
της Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής & Νήσων για το χρονικό διάστημα 1/6/2021-30/6/2021, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της
τιμής, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 56.500,12€ πλέον
του ΦΠΑ 24% , ήτοι ποσού 70.060,15€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).Για να δείτε την πρόσκληση πατείστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ 6ος 2021 ΜΕ ΚΗΜΔΗΣpdf