Παροχή υπηρεσιών Παιδιάτρου στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Νάουσας αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Κ. και Δ. Μακεδονίας 2023 (Επανάληψη)

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κ. και Δ. Μακεδονίας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για το έργο που αφορά στην «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Κ. & Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2023» , για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 22-12-2023 (με έναρξη ισχύος της σύμβασης την 9η Ιανουαρίου 2023), προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.750,00 € και ύστερα από συλλογή σφραγισμένων προσφορών οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας όπως παρατίθενται στη συνέχεια, καλεί τους ενδιαφερόμενους έως την 23-11-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ., να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στο γραφείο του Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών στην Περ/κή Δ/νση Κ. και Δ. Μακεδονίας.

Σφραγισμένες έγγραφες προσφορές μπορούν επίσης να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Περ/κής Δ/νσης Κ. και Δ. Μακεδονίας (Δωδεκανήσου 10Α - Θεσ/νίκη, ΤΚ : 54626) έως την 22-11-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Η αποσφράγιση των σφραγισμένων έγγραφων προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 23-11-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση