Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, για το έτος 2023.

Προκησύσσουμε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου, για το έτος 2023», συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού 134.970,00€ πλέον του ΦΠΑ , ήτοι 167.362,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www . promitheus . gov . gr . του συστήματος, ύστερα από την παρέλευση της ελάχιστης προθεσμίας παραλαβής προσφορών τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης του τεύχους στο ΚΗΜΔΗΣ.

2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά ,μέσω  της διαδικτυακής πύλης www . promitheus . gov . gr .  τους Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ,  μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην σχετική διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην  Κ.Υ.Α. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα  «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» Τα πρωτότυπα έγγραφα, όπου απαιτείται, θα κατατίθενται στο κτίριο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. που βρίσκεται επί της οδού Λ. Αθηνών 89  ΤΚ: 26504 Ρίο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ την Διακήρυξη