Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

Καταβολή Επιχορήγησης

23-06-2023 Αίτημα Επιμήκυνσης Προθεσμίας Υποβολής Αίτησης Καταβολής

28-04-2023 Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης Καταβολής Επιχορήγησης

30-06-2023 Οδηγός Αντικατάστασης Ωφελούμενων

28-04-2023 Υπεύθυνη Δήλωση Αληθή Στοιχεία

28-04-2023 Υπεύθυνη Δήλωση Καταβολής Μισθοδοσίας

Έναρξη νέου προγράμματος

07-12-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (έναρξη υποβολής αιτήσεων)

07-12-2022 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό Προγράμματος

07-12-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

07-12-2022 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

A) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει  του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis):

07-12-2022 Εγχειρίδιο Νέας Υποβολής (de minimis)

07-12-2022 Υπεύθυνη Δήλωση (de minimis)

07-12-2022 Πίνακας ΚΑΔ (Με κόκκινη επισήμανση οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ)

B) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει  του  του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής:

07-12-2022 Εγχειρίδιο Νέας Υποβολής (ΓΑΚ)

07-12-2022 Υπεύθυνη Δήλωση (ΓΑΚ)

07-12-2022  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΕΜΕ

07-12-2022  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΕ

Για υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ