Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων

Παράταση Κοινωφελούς Δράσης

17-02-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ της παράτασης

10-06-2022 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΤΡΑ

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων

11-05-2022Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

11-05-2022Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων

11-05-2022Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων

11-05-2022Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων

Ανάρτηση Νέων Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων

26-04-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

26-04-2022 ΝΕΟΣ Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

26-04-2022 ΝΕΟΣ Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων

26-04-2022 ΝΕΟΣ Προσωρινός Πϊνακας Αποκλειομένων

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων

21-04-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

21-04-2022 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

21-04-2022 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων

21-04-2022 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

Έναρξη νέου προγράμματος

11-03-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

18-02-2022 Δείτε εδώ την Ανακοίνωση Τύπου

18-02-2022 Δημόσια Πρόσκληση

18-02-2022  ΚΥΑ (ΦΕΚ 5895/Β/16-02-2022) 

18-02-2022 Τροποποιητική ΚΥΑ (ΦΕΚ634/Β/14-02-2022)

18-02-2022  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέπονται Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

18-02-2022  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Προσοντολόγιο - Ειδικότητες) 

18-02-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (Προσοντολόγιο)  

18-02-2022ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΠΑ2) 

Έντυπα Προγράμματος 

Βεβαίωση Επιβλέποντα Φορέα για δελτίο ΕΞΟΔΟΥ

Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση

Παρουσιολόγιο

Πίνακας Τοποθέτησης Ωφελουμένων