Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

22-02-2022 Δείτε εδώ την 6η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Ένα νέο Πρόγραμμα για 10.000 ανέργους ηλικίας 30-49 ετών, έχει σχεδιάσει και θα προκηρύξει εντός του Νοεμβρίου ο ΟΑΕΔ

Ενημέρωση επιχειρήσεων

Πατήστε εδώ για να δείτε το Δελτίο Τύπου

 

Ενημέρωση ανέργων

Πατήστε εδώ για να δείτε το Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση έναρξης προγράμματος

02-12-2016 Δελτίο τύπου 

02-12-2016 Δημόσια Πρόσκληση Νο 12/2016

09-12-2016 Εγχειρίδιο υποβολής πρότασης στη δράση

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

27-12-2016 Δελτίο τύπου

Νέα παράταση υποβολής των αιτήσεων έως τη Δευτέρα 16-01-2017 (νέα οριτική και καταληκτική ημερομηνία)

09-01-2017 Δελτίο τύπου

11-08-2017 Διευκρινιστική Εγκύκλιος

17-08-2017  Τροποποιητική Εγκύκλιος

17-08-2017  ΦΕΚ 3860/01-12-2016

17-08-2017 Τροποποίηση ΥΑ (ΦΕΚ 2738/Β/04-08-2017)

13-07-2018 Εγκύκλιος Υποβολής Παραστατικών Μισθοδοσίας

 

29-12-2017 Εγχειρίδιο αίτησης για καταβολή χρηματοδότησης

 

02-01-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση  10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών" ΕΣΠΑ 2014-2020

16-01-2018 Απογραφικό δελτίο εισόδου

16-01-2018 Απογραφικό δελτίο εξόδου

18-01-2018 Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας de-minimis (Επισημαίνεται ότι στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνονται οι ενισχύσεις που έχει λάβει ο δικαιούχος πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης για τα έτη 2017, 2016 και 2015)

26-03-2018 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

22-10-2018 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

26-10-2018 Ανακοίνωση προς ωφελούμενους Δράσεων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2014-2020

23-11-2018 ΦΕΚ Τροποποίησης (5181/Β/19-11-2018)

20-01-2020 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης 

05-03-2020 4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης